Month: May 2022

สังคมและการดำเนินชีวิตที่เกิดขึ้นภายหลังวิกฤต โควิด-19

ในเดือนเมษายน ปี 2020 วิกฤตโควิด-19 คร่าชีวิตมนุษย์ไปกว่า 1 แสนกว่าคน ความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศ และพฤติกรรมส่วนบุคคล ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันกลับเป็นเช่นเดิม การเปลี่ยนแปลงในส่วนของประชาชนนั้นจะเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป สังคมเกิดการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น เพราะผู้คนถูกผลักดันให้ใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร ทำงาน และค้าขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผู้คนจะหันมาใส่ใจสุขภาพเพราะวิกฤตการณ์ด้านสาธารสุข ทำให้ทุกคนเกิดอาการ Panic ต่อเหตุการณ์ไวรัสระบาดมากขึ้น จะเห็นได้จากการที่หลายๆคนซื้อประกันชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ไว้กันมาก เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคต […]