Tag: เครื่อง คัด ข้าวเปลือก

ปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเครื่องคัดข้าวเปลือก แบบไหนดี

ข้าวเปลือก คือ ข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวมาได้เตรียมนำเข้าสู่กระบวนการสีข้าว ดังนั้น หากข้าวเปลือกมีการปนเปื้อนของเศษดิน เศษหิน เศษฝาง เศษหญ้า ฯลฯ อาจทำให้ข้าวสารที่สีได้มีคุณภาพต่ำ เมื่อนำไปบริโภคแล้วไม่ปลอดภัย หรืออาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบ ไม่ได้คุณภาพ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้ประกอบการต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของคุณภาพข้าว เครื่องคัดข้าวเปลือกคือตัวช่วยที่สำคัญ เครื่องคัดข้าวเปลือก ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดีขึ้นได้ แถมยังไม่ต้องใช้แรงงานคนในการคัดคุณภาพข้าว ซึ่งอาจมีต้นทุนการจ้างแรงงานที่สูงแถมยังได้ผลผลิตที่ล่าช้า รวมถึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ด้วย เครื่องคัดข้าวเปลือกแบบไหนดี เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ LINEA […]