Tag: โรงงานให้เช่า

6 คุณสมบัติที่ดีที่โรงงานให้เช่าควรมี

1.สถานที่ตั้งของโรงงานให้เช่าถูกต้องตามกฎหมาย  อย่างแรกที่ต้องคำนึงคือเรื่องของกฎหมาย ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากโรงงานนนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิต ซึ่งย่อมต้องข้อกำหนดในการตั้งโรงงานอย่างชัดเจน อธิเช่น โรงงานไม่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโด ฯ  มีระยะห่างจากสาธารณสถาน อย่างเหมาะสมตาม ฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรมีคือสถานที่ตั้งของโรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  2.ต้นทุนและค่าเช่าโรงงานที่สมเหตุสมผล   การจะสร้างโรงงานให้เช่าต้องใช้ต้นทุนที่มากดังนั้นการให้เช่าก็จำเป็นต้องมีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ถึงอย่าไรก็ดีควรคำนวณจุดคุ้มทุนและตั้งราคาค่าเช่าอย่างสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป้นผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าเอง นั่นจะทำให้ส่งผลดีได้ในระยะยาว ผู้เช่าเองก็จะได้ใช้บริการเช่าได้นาน   2.การคมนาคมสะดวกสบาย  จะต้องสามารถเดินทางเข้าไปในโรงงานให้เช่าอย่างสะดวกสบาย และยังต้องเชื่อมต่อไปยังสถานที่อื่นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการคมนาคมเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากลดเวลาในการเดินทางลงได้ก็จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย […]